Công bố thông tin

TÀI LIỆU NGÀY CẬP NHẬT TẢI XUỐNG
Khai Vy Group 15/12/2017 Tải xuống
Giải trình chênh lệch LNST năm 2016 so với năm 2015 và chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán 02/11/2017 Tải xuống
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 27/10/2017 Tải xuống
Giải trình số liệu BCTC soát xét bán niên 2017 27/10/2017 Tải xuống